อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.38
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 1.18
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 2,132
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,042
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 4.05

รายงานประจำปี 2558

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 97,594,074 18.54%
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,301,200 2.15%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,106,400 1.92%

Analyst Briefing ไตรมาส 1/2559
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2559

ชื่อย่อหุ้น: EGCO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 196.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 13,600
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 196.00 - 196.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 149.00 - 206.00
ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 10:06
ชื่อย่อหุ้น: EGCO-F
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 138.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 138.00 - 138.00
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ เอ็กโก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

30 สิงหาคม 2559โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2559

16-17 มิถุนายน 2559โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี รอบผู้ถือหุ้น

25 พฤษภาคม 2559โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2559