อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 1.27
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 2,607
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,053
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 4.95

รายงานประจำปี 2558

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,273,640 19.43%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 7,873,400 1.50%
สำนักงานประกันสังคม 7,549,600 1.43%

Analyst Briefing ไตรมาส 3/2559
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559

ชื่อย่อหุ้น: EGCO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 199.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 547,300
เปลี่ยนแปลง: -2.00
% เปลี่ยนแปลง: -1.00%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 199.00 - 201.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 156.50 - 206.00
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2560 16:37
ชื่อย่อหุ้น: EGCO-F
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 138.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 138.00 - 138.00
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มกราคม 2523 07:00


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ เอ็กโก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ