นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

218.00
- / -%
17/01/2561 15:31

EGCO-F

184.50
- / -%
17/01/2561 14:27

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,922,100 16.51%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,133,200 1.74%
สำนักงานประกันสังคม 8,185,700 1.56%
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2559
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.39
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 1.24
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 8,467
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 8,322
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 16.08
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2559 ขนาดไฟล์ : 9.74 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปฎิทินนักลงทุน

 • 29

  29 พฤศจิกายน 2560

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 34/2560
 • 16

  16-19 พฤศจิกายน 2560

  SET in The City 2017 ครั้งที่ 2
 • 24

  24 สิงหาคม 2560

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2560
ดูเพิ่มเติม