อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 1.27
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 2,607
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 3,053
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 4.95

รายงานประจำปี 2558

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,273,640 19.43%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 7,873,400 1.50%
สำนักงานประกันสังคม 7,549,600 1.43%

Analyst Briefing ไตรมาส 3/2559
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559

ชื่อย่อหุ้น: EGCO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 208.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 899,500
เปลี่ยนแปลง: +4.00
% เปลี่ยนแปลง: 1.96%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 203.00 - 208.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 163.50 - 208.00
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35
ชื่อย่อหุ้น: EGCO-F
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 184.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 184.50 - 184.50
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ เอ็กโก
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

19 เมษายน 2560ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560