นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

235.00
+3.00 / 1.29%
24/05/2561 16:39

EGCO-F

228.00
- / -%
23/05/2561 17:24

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,922,100 16.51%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,133,200 1.74%
สำนักงานประกันสังคม 8,185,700 1.56%
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2560
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.31
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 1.13
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 9,261
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 13,046
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 17.59
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ : 19.17 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปฎิทินนักลงทุน

  • 19

    19 เมษายน 2561

    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
  • 5

    5 มีนาคม 2561

    โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
ดูเพิ่มเติม