นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
5,300
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น (บาท) 10
ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
5,264.65
สัดส่วนการถือหุ้น
(ทางตรง+ทางอ้อม) (%)
-
ทะเบียนเลขที่ 0107537000866 (เดิมเลขที่ บมจ. 333)
สำนักงานใหญ่ 222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999

โรงไฟฟ้าระยอง

สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารเอ็กโก ชั้น 12
โทรศัพท์ 0 2998 5000
โทรสาร 0 2955 0931
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
สำนักงานระยอง 35 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 1012, 0 3868 1016, 0 3868 1020
โทรสาร 0 3868 1784
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว 44.81%
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 51.90%
เว็บไซต์ www.egco.com