นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.70 0.87 1.17 1.31 1.39
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.03 0.57 0.71 1.01 1.13 1.24
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 5,301 10,686 7,096 7,786 7,166 8,467
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 4,990 11,240 6,914 7,253 3,834 8,322
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 10.07 20.30 13.48 15.06 13.61 16.08
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 9.48 21.35 13.13 13.78 7.28 15.81
อัตราเงินสดจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) 6.08 8.00 10.55 11.37 11.97 17.40
อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 110.13 121.87 131.57 139.16 146.72 155.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.85% 11.56% 10.36% 10.27% 5.09% 10.45%
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 5.25 6.00 6.00 6.25 6.25 6.50
ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น - กระดานไทย (เท่า) 10.15 7.07 9.33 12.16 20.81 12.59
ราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น - กระดานต่างประเทศ (เท่า) 10.23 6.89 11.88 10.02 18.95 11.67