นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่งอีเมล์ถึงเรา

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้

คุณลลิตา สาธร

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

(66) 0 998 5000 ต่อ 5019

คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

(66) 0 998 5000 ต่อ 5149

คุณรุจิรดา กองรส

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

(66) 0 998 5000 ต่อ 5147

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์

(66) 0 998 5000

แฟกซ์

(66) 0 299 8599-9

อีเมล์

ir@egco.com