นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
2 TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,922,100 16.51%
4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,133,200 1.74%
5 สำนักงานประกันสังคม 8,185,700 1.56%
6 CHASE NOMINEES LIMITED 6,015,484 1.14%
7 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,430,500 1.03%
8 นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,691,400 0.89%
9 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,411,800 0.84%
10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 4,214,650 0.80%
11 อื่นๆ 137,632,326    26.14%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด  526,465,000 100.00%