นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
2.  TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,256,519 13.34
4.  สำนักงานประกันสังคม 12,158,500 2.31
5.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,411,400 1.98
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 7,239,538 1.38
7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,749,100 1.09
8.  นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,657,000 0.88
9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,574,261 0.87
10.  CHASE NOMINEES LIMITED 4,318,623 0.82
11.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 3,531,100 0.67
12.  กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 3,355,100 0.64
13.  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,892,100 0.55