นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 6 กันยายน 2560

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
2 TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 77,931,567 14.80%
4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,347,000 1.97%
5 สำนักงานประกันสังคม 8,699,700 1.65%
6 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 5,749,100 1.09%
7 CHASE NOMINEES LIMITED 5,398,923 1.03%
8 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,694,000 0.89%
9 นายสุวรรณ ไอศุริยกรเทพ 4,625,000 0.88%
10 กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 3,560,700 0.68%
11 อื่นๆ 145,631,170 27.66%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 526,465,000 100.00%